Rodo

Informacja o danych osobowych dla Gości APARTAMENTÓW 4FLĄDRY

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI APARTAMENTÓW
Administratorem danych osobowych Gości jest Firma 4FLĄDRY I SPÓŁKA S.C. 72-346 Pobierowo ul. Majowa 1A


§ 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail 4fladry@gmail.com
§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI APARTAMENTÓW

Celem, dla których przetwarzamy dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie – wynajem apartamentów. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez pensjonat jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez firmę 4Flądry i spółka S.C. w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do firmy 4Flądry i spółka S.C. ,
 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości apartamentów.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzane dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, firma 4Flądry i spółka S.C. przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring na ternie obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom apartamentów i innym osobom przebywającym na terenie apartamentów.


§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez firmę 4Flądry i spółka S.C. jest umowa o świadczenie usług wynajmu apartamentów.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Firma 4Flądry i spółka S.C. informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości jest usprawiedliwiony cel administratora.


§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Firma 4Flądry i spółka S.C. przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2.  firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.


§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług wynajmu apartamentów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych firmy 4Flądry i spółka S.C. lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. 


§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie firmy 4Flądry i spółka S.C. . Ponadto, udostępnia się adres 4fladry@gmail.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.


§ 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.


§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru dokumentu tożsamości, adresu email, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w apartamentach z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie apartamentów jest wymogiem zawarcia umowy o usługi wynajmu apartamentu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi firmie 4Flądry i spółka S.C. zawarcie umowy.


§10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Firma 4Flądry i spółka S.C. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§11. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Apartamentów 4Flądry dostępna jest również na stronie internetowej https://www.4fladry.pl

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 4Flądry. All Rights Reserved